جستجو کردن
جستجو کردن

تمامی ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ

جدول محتوا

فهرست محتوا

تمامی ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ
روبرت بوش ( بنیانگذار شرکت بوش ) من ترجیح میدهم سرمایه ام را از دست بدهم تا اعتماد شما را

ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ

گاهی پیش می آید که در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی سامسونگ خود به مشکلی بر میخورید که نمی دانید علت آن چیست , با مطالعه لیست کاملی از ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ که توسط آرین تعمیر گردآوری شده است شما می توانید ازر لیست زیر میاهده نمایید.

در صورت مشاهده کدخطا یا ارور لباسشویی سامسونگ توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب جدی به دستگاه سریعا برای رفع مشکل اقدام کنید. برخی از ایرادات لباسشویی سامسونگ جزئی بوده و چنانچه با معنای هر کدخطا آشنایی داشته باشید، می‌توانید خودتان ایراد پیش آمده را برطرف کنید. خوشبختانه تمامی ارورهای لباسشویی سامسونگ از آن دسته نبوده که احتیاج به رسیدگی توسط تکنسین متخصص داشته باشند و گاهی با انجام موارد ساده می‌توان به رفع خطای نمایش داده شده پرداخت.

علت ارور لباسشویی سامسونگ

برای فهمیدن معنی و مفهوم کدهای خطا و ارور لباسشویی سامسونگ علاوه بر خواندن این مقاله، می‌توانید دفترچه راهنمای لباسشویی سامسونگ مراجعه کرده و توضیحات ارورها را از داخل دفترچه نیز بخوانید.

در جدول زیر تمامی ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ و علت بروز آنها به صورت خلاصه بیان شده است:

 

 

نوع خطا

نحوه برطرف کردن خطا

۱E, E7, 1C (Water level sensor)

این خطا مربوط به هیدروستات می باشد.

-دستگاه راخاموش کنید و سپس۳۰ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید

۳E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C (Motor)

این خطا مربوط به موتور می باشد.

-دستگاه را خاموش کنید و سپس۳۰ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدیدرا شروع کنید

۴E/E1/4C (Water supply)

خطا مربوط به آب ورودی می باشد.

-مطمئن شود شیرهای آب باز است و به درستی متصل شده اند.

-مطمئن شود مسیر شلنگ ورودی مسدود نباشد.

-مطمئن شوید شیر آبیخ زده نباشد.

-مطمئن شویدفشار آب برای عملیات لباسشویی مناسب است.

-فیلتر شیر وردی را بررسی کنید.

-فیلتر را تمیز کنید.

۴E1, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE, E8 

 temperature

خطای مربوط دمای آب

-بررسی کنید که شلنگ آب بهشیرآب سردمتصل باشد.شیر

آب سرد معموالنوارآبیرنگدارد.

۵E, E2, 5C (Drainage)

خطای مربوط به اشکال و اختالل در تخلیه آب

-فیلتر پمپتخلیه را در صورت لزوم تمیز کنید.

-شلنگ تخلیه و اتصاالتنامناسب مانند پیچ خوردگی و موانع

را بررسی کنید.

-مطمئن شوید شلنگ خروجی مسدود نباشد.

-مطمئن شوید شلنگ تخلیه به درستی نصب شده است.

-مطمئن شوید شلنگ تخلیه جهت سیستم تخلیه صاف می باشد.

۸E (Current)

خطای مربوط به جریانمصرفی

-دستگاه را خاموش کنید و سپس۳۰ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

۸C (MEMS sensor)

 خطای سنسور MEMS

-دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید

۹E1, PH1, 9E2, Plo, AE (Power/not switching on)

خطای مربوط به برق مصرفی لباسشویی(قطع شدن تغذیه)

-لطفا دستگاه را در شبکه خاموش کنید و سپس۳۰ثانیه صبرکنید تا دوباره آن را دوباره روشن کنید.

-اگر این مشکل برطرف نشد؛وشما از یک منبع تغذیه با چند ورودی استفاده می کنیددستگاه های دیگر مانند شارژ موبایل خود را به آن متصل کنید تا مشخص شود اشکال از دستگاه منبع تغذیه است و یاماشینلباسشویی، درصورتی که ماشین لباسشویی کماکان بدوت تغذیه می باشد شما ممکن است که فیوز مربوطه را تعویض نمایید

AC6, AE, 13E, AC (Signal Communication)

خطای مربوط به ارتباط سیگنال

-بسته به شرایط،ماشین لباسشویی ممکن است به طوراتوماتیک به عملکرد نرمال باز گردد.دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره را راه اندازی کنید.

bE1, 12E, bE2, 14E, bE3, 18E (Buttons)

خطای مربوط به کلیدها

-بررسی کنید که کلیدها گیر نکرده باشند. دستگاه را از برق جدا کرده و دکمه ها را با پارچه مالیم تمیز کنید

DDC, ddC (Add Door)

خطای مربوط بهAdd Door  

-این خطا زمانی ظاهر می شود که شمادرب مربوطبهاضافه

کردن لباسدرحین شستشورا باز کنید بدون اینکه دکمه

start/pauseرا فشار دهید. زمانی که این خطا ظاهر شد کارهای زیر را انجام دهید:

۱-دربAdd Doorرا ببندید.

۲-دکمهstart/pauseرافشار دهیدومجددا کارمورد نظر را انجام دهید.

-جهت اضافه کردن لباس ، دربAdd Doorرا باز کنید و لباسهای را اضافه کنید.

۱-دربAdd Doorرا ببنید.

۲-دکمهstart/pauseرا برای بازگشت به عملیات شستشو فشار دهید.

dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC (Door)

خطای مربوط به درب لباسشویی

-بررسی کنید که درب بطور کامل بسته شده است و چیزیدر

مسیر درب گیر نکرده باشد.

-این خطا ممکن است در زمانoverload(اضافه بار/ یا

وضعیت نامناسب لباسوهای در درام)،اتفاق بیفتد. وضعیت

لباسشهای داخل درام(بار لباسشویی) را بررسی کنید

dE2 (On/Off switch)

خطای میکروسوئیچ

دستگاه را خاموش کنید، سپس۵دقیقه منتظر بمانید و مجددا دستگاه را روشن کنید.

FE (Fan)

خطای مربوط به فن

HE1, E5, 6E (Heater)

خطای مربوط المنت

HE2, HE2 (Dryer heater)

خطای مربوط به خشک کن-دمای خشک کن

-بخش خشک کن به دالیل ایمنی قطع شده استیا مسدود شده است، زیرا سنسور های تشخیص داده اند که دما خشک کن بیش از حد باالرفته است که این اتفاق با کاهش جریان هوا مرتبط می باشد.

-بعضی از لباس ها مناسب خشک کننید زیرا گرما زیاد می تواند منجرپوسیدگی و کرکدار شدن لباسهاشود که این امر باعث می شودسیستم خشک مسدودشودو جریان هوا را محدود می کند.قبل از استفاده از ماشین همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود

HE3 (Steam function)

دستگاه بیش از حد گرم شده است.

-این یعنی دستگاه بیش ازحد گرم شده است، به هرحال مشکلی ایجاد نمیکند و نقصی محسوب نمی شود.

-فن دستگاه تازمانی که دمای دستگاه به اندازه کافی پایین نیاید و دستگاه به اندازه کافی خنک نشود ۵۵ درجه که کار خود ادامه می دهد. بعداز اینکه خنک شد درب باز می شود

LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1  Low water level

خطای مربوط به پایین بودن سطح آب

-بررسی کنید که شلنگ خروجی پایین تر از سطح تعیین شده برای لباسشویی نباشد.

-مطمئن شوید انتهای شلنگ تخلیه برروی زمین قرار دارد و مسدود نیست.

-شما باید نشتی اب را بررسی کنید. اگر نشانه ای از آب وجود ندارد، برق دستگاه را قطع کنید و مجددا وصل کنید.

OE, OF, E3, OC (Overflow)

خطای لبریز شدن

-پودرشستشو/مایع نرم کننده بیش از حد اضافه شده است.

-برق دستگاه را قطع کنید و۳۰ثانیه منتظربمانید، سپس مجددا برق دستگاه راه وصل کنید.پمپ تخلیه باید لباسشویی را تخلیه کند

t1, t2, tSt (Test mode)

تست مد

-برق دستگاه راقطع کنیدو۳۰ثانیه منتظر بمانید. مجددا برق دستگاه راوصل کنید و یک برنامه جدید راشروع کنید.

Sud (Too much foam is detected)

کفبیش از اندازه

-ماشین لباسشویی معموال این خطا را خودش برطرف می کند، به هرحال درصورتی که خطا بربطرف نشدشماباید در حالت بدون بار(بدون لباس) و یا بدون مواد شوینده ماشین لباسشویی را در برنامه”Eco drum clean” و یا برنامه

Cotton با دمای۹۰ درجه راه اندازی کنیدوبگذارید یک دست شسشتو انجام دهد.

-درصورتیکه اشکال برطرف نشد، فیلتر هاوشلنگ ها را بررسی کنید تا مسدود نباشند، سپس برنامهspineرا اجرا کنید تا آب باقی مانده در لباسشویی کامال تخلیه شود.

tE, EC, tE1, tE2, tE3 (temperature sensor)

خطاینوسان درولتاژتغذیه

-لباسشویی را خاموش کنید و سپس بمدت۳۰ثانیه منتظربمانید آنگاه مجددا لباسشویی را روشن کنید و برنامه جدید را انتخاب لباسشویی راstartکنید.

-درصوتیکه ارور همچنان نمایش داده میشود،منبع تغذیه را بررسی کنید(ولتاژ مناسب داردیا خیر) و همچنین سیم برق را چک کنید و مطمئن شوید

UE, E4, Ub (The load in the drum is

خطایناباالنسی درام(لباسها در درام مناسب قرار ندارند)

-اینیک اشکال نیست، لباسشویییک بار نامتعادل را

شناسایی کرده است وبه دلیل ایمنی، چرخش را متوقف کرده است.

-برایاطمینان از بارمتعادل، مجددا درلباسشویی لباس قرار دهید.برایلباسهایتکی/بزرگ و سنگین مانند ملحفه حمام یا حوله های بزرگچرخشی انجام نمیگیرد. بنابراین۳/۲حولها را اضافه کنید و یک چرخه شستشوی دیگر را انجام دهید.

-اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی روی سطح صاف و پایدار است

کلام آخر

اگر نیاز به خرید قطعات و لوازم جانبی ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی دارید می توانید به فروشگاه آنلاین آرین پارت ۲۴ رفته و اقدام به خرید کنید.

کاوش در دنیای مهارت : جستجوی مقالات ناب دریای اطلاعات
جستجو کردن
نظرات مشتریان..!
محمد حامدیان
بیشتر بخوانید
"من از خدمات بسیار راضی بودم. پس از تماس با آن‌ها برای تعمیر ماشین لباسشویی من، فردی آموزش دیده و با تجربه در کمتر از یک ساعت به محل من رسید و مشکل را برطرف کرد. پس از این تجربه خوب، حتماً به دوستانم نیز این خدمات را توصیه خواهم کرد."
رضا
بیشتر بخوانید
سلام.من از تعمیر ماشین لباسشویی بسیار راضی بودم و شما را به دوستانم معرفی کردم.
شادمان
بیشتر بخوانید
لباسشویی ما ماشین ال جی درب از بالا هست.مدتی صدای زیادی میکرد.تعمیرکار اومد و گفت صدا بخاطر گیربکسش هست که خراب شده.چندجای دیگه زنک زدم و گفتند درب از بالا را تعمیر نمی کنند. به دفتر آرین زنگ زدم گیربکسش را عوض کردند.مدتی زمان برد اما بعد از درست شدن اصلا صدای اضافه ای نداشت و من خیلی راضی هستم.
رضایی
بیشتر بخوانید
ماشین لباسشوی من سامسونگ هست.خطای 4E میزد.سه نفر اومدند و شیر برقی رو عوض کردند اما مشکل برطرف نشد.به دفتر آرین زنگ زدم ، نیرو فرستادند و مشکلش که گرفتگی ورودی جاپودری بود رو برطرف کردند.ازشون بسیار ممنونم.
مهدی
بیشتر بخوانید
سلام.لباسشویی ما الجی هست زمانی که خاموش بود داخل دستگاه آب جمع می شد .تماس گرفتم آرین تعمیر تکنسین فرستادند شیر برقی آب گرم دستگاه را تعویض کردند ومشکل حل شد.ممنونم
جهان
بیشتر بخوانید
سلام. لباسشویی من دوو هست مبعضی وقت ها پس از تمام شدن شستشو وخشک کن، درب دستگاه باز نمی شد و هیچگونه آلارمی هم نمایش داده نمی شد..و چون در شهرستان سرخس زندگی میکنم دسترسی به تعمیرکار مجرب نداشتم ، با خدمات آرین تماس گرفتم و گفتند قفل درب لباسشویی معیوب شده و باید هر چه زودتر تعویض شود و در صورت عدم تعویض به موقع ، احتمال خرابی برد وجود دارد.ممنون از راهنماییشون
نوروزیان
بیشتر بخوانید
سلام.ماشین لباسشویی سامسونگ دارم مدتی دستگاه به صدا افتاده بود. با دو سه نمایندگی تماس گرفتم و گفتند مشکل مربوط به بلبرینگ دستگاه است. وقتی از آرین تعمیر آمدند و بازدید کردند از زیر سبد یک شی خارجی مربوط به البسه پیدا کردند و با برداشتن آن شئ مشکل رفع شد.ازشون متشکرم.
وطن دوست
بیشتر بخوانید
با سلام. ماشین لباسشویی زیرووات دارم. دستگاه پر از آب می شد اما آبگیری قطع نمی شد. بعد از تماس با آرین تعمیر ، بنده را راهنمایی کردند که جرم گیر داخل دستگاه بریزم و اگر مشکل برطرف نشد تماس بگیرم تا حضوری مشکل دستگاه را رفع کنند. از جرم گیر استفاده کردم و مشکل دستگاه برطرف شد. بنده از راهنمایی ایشان ممنونم.
قبلی
بعدی

مطالب مرتبط

ثبت درخواست تعمیر

جهت ثبت درخواست تعمیر، میتوانید با شماره تلفن‌های زیر در تماس باشید یا فرم زیر را تکمیل نماید تا همکاران ما با شما در تماس باشند

جستجو کردن